ATLAS rūpnīcas garantija tiek sniegta, lai nodrošinātu jūsu tehnikas nevainojamu darbu. Garantija nozīmē, ka ražošanā ir izmantotas kvalitatīvas rezerves daļas un materiāli. Vienlaicīgi garantijas ietvaros tiek paredzēts, ka jūsu tehnikai, rezerves daļām vai aprīkojumam nav ražošanas procesā radušies defekti, kas varētu tikt konstatēti garantijas periodā:

  • Tehnikas standarta garantija ir 12 mēneši vai 2.000 motorstundas. Vienlaikus tehnikai ir iespēja saņemt papildus garantiju ar līdzvērtīgu segumu, kuras termiņš var tikt noteikts līdz pat 60 mēnešiem vai 10.000 motorstundām;

  • Rezerves daļu un aprīkojuma rūpnīcas garantija ir 12 mēneši.